18.06.2004, budapest

sentimental goodbye

sentimental goodbye